Nieuws van TopLEDshop

Smalle lichtbundel lampen

Smalle lichtbundel LED lamp nodig? Kijk hier!

Nederlands Dans Theater 2 gebruikt onze lampen

Het internationaal vermaarde NDT 2 heeft 50 van onze LED lampen gebruikt bij hun voorstelling Sum Thoughts.

LED lamp, warmer als gedimd

Nieuw: Een uitstekende GU10 LED lamp die warmer van kleur wordt als deze wordt gedimd, net als een halogeen lamp !

TV programma Groen licht over LED lampen

Onze LED lampen gekozen door Robin bij het programma Groen licht van de Vara.

Het Concertgebouw gebruikt TopLEDshop lampen

Bekijk de TopLEDshop LED lampen bij Het Koninklijk Concertgebouw.

Reviews van Topledshop

Postcode fout mooi opgelost
Heijstek
Ik had een order ingevoerd met een niet goede postcode. Dus die order werd door PostNL teruggestuurd naar TopLEDshop. To...
maandag, 11 maart 2024

Topledshop algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van TopLEDshop zijn ook in PDF formaat beschikbaar.

Deze algemene voorwaarden zijn samengesteld door de Nederlandse Thuiswinkelorganisatie in overleg met de Consumentenbond.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Topledshop;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Topledshop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van TopLEDshop

TopLEDshop
Verrenieuwstraat 30
4301HZ Zierikzee
Antwoordnummer 122 
4300VB Zierikzee

0111-820382
06-22900564
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

KvK-nummer: 34380695
BTW-identificatienummer: NL080536621B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TopLEDshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen TopLEDshop en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als TopLEDshop gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden TopLEDshop niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  1. de prijs inclusief belastingen;
  2. de eventuele kosten van aflevering;
  3. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  4. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;
  5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
  7. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
  8. de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  9. de gedragscodes waaraan TopLEDshop zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  10. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TopLEDshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft TopLEDshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal TopLEDshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. TopLEDshop kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien TopLEDshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. TopLEDshop zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van TopLEDshop waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingrecht;
  3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij TopLEDshop deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 6. Indien TopLEDshop zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 

Artikel 6 - Herroepingrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 30 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan TopLEDshop retourneren, conform de door TopLEDshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de consument deze 30 dagen termijn overschrijdt, maar met niet meer dan 30 kalenderdagen kan TopLEDshop administratieve kosten doorberekenen. Deze zullen tenminste € 4,- euro bedragen en maximaal 10% van de waarde van het te laat geretourneerde. Indien deze termijn ook is overschreden kan TopLEDshop 20% van de waarde van de producten berekenen, met een minimum van € 15,-.
 4. Een retour zending moet teruggestuurd worden door de consument via het antwoordnummer 122, 4300VB Zierikzee. Als de consument een andere methode kiest, zijn de verzendkosten van de retourzending voor eigen rekening. Als de retourzending in een envelop verstuurd kan worden, moet deze methode gebruikt worden. Indien een envelop niet mogelijk is, kan een pakket gebruikt worden.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht binnen de 30 kalenderdagtermijn, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal TopLEDshop dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingrecht

 1. Indien de consument niet over een herroepingrecht beschikt, kan dit door TopLEDshop alleen worden uitgesloten indien TopLEDshop dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door TopLEDshop tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop TopLEDshop geen invloed heeft;
  Uitsluiting van het herroepingrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien TopLEDshop dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. TopLEDshop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door TopLEDshop, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van TopLEDshop jegens TopLEDshop kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Indien een product niet functioneert zoals mag worden aangenomen, heeft de consument het recht de producten terug te sturen binnen twee jaar na aankoop en TopLEDshop zal dan nieuwe producten van hetzelfde type kosteloos opsturen, of indien geen geschikt vervangend product beschikbaar is, een volledige restitutie uitvoeren van de aankoopkosten van het product.
 4. De consument moet TopLEDshop volledig en in detail informeren over de omstandigheden waaronder de producten zijn gebruikt. Dat betreft de componenten die zijn gebruikt (merk en type nummer) als ook de omstandigheden, zoals plaatsing.
 5. Als problemen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist/onzorgvuldig gebruik en/of installatie of wanneer het probleem door van buiten komende oorzaken is ontstaan, is de garantie niet meer van toepassing.
 6. Een garantie zending moet teruggestuurd worden door de consument via het antwoordnummer 122, 4300VB Zierikzee. Als de consument een andere methode kiest, zijn de verzendkosten van de retourzending voor eigen rekening. Als de retourzending in een envelop verstuurd kan worden, moet deze methode gebruikt worden. Indien een envelop niet voldoende is, kan een pakket gebruikt worden.
 7. Indien een product wegens garantie is teruggestuurd naar TopLEDshop en na uitgebreide controle door TopLEDshop blijkt dat een product functioneert zoals het behoort te functioneren vergoeden we de retourverzendkosten niet en sturen we het product tegen de werkelijke kosten terug naar de consument.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. TopLEDshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan TopLEDshop kenbaar heeft gemaakt.
 3. TopLEDshop is niet verantwoordelijk voor fouten in de verzendadres gegevens van een order. Kosten die TopLEDshop moet maken als gevolg van een onjuiste adressering, zijn voor rekening van de consument. TopLEDshop verstuurt binnen 5 minuten na de bestelling een mail naar het opgegeven mailadres met alle product gegevens en adres gegevens, zodat de consument deze nog kan controleren.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal TopLEDshop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één week nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal TopLEDshop het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal TopLEDshop zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van TopLEDshop.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij TopLEDshop, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 13 - Betaling

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Topledshop te melden.
 4. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn geschiedt, is de consument zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente verschuldigd over het totale factuurbedrag met een minimum van 1,5% per maand vanaf de datum dat betaald had moeten zijn, tot de dag der algehele voldoening
 5. Indien de consument in gebreke blijft met betaling, zijn wij bovendien gerechtigd alle in verband daarmee te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 6. Indien de consument heeft gekozen om achteraf te betalen, zal AfterPay voor TopLEDshop het volledige achteraf betaalproces uitvoeren. De consument ontvangt dus een factuur van AfterPay om het gekochte product te betalen. De voorwaarden van AfterPay zijn dan ook van toepassing op de betaling. Meer kunt u vinden bij www.afterpay.nl/algemene voorwaarden.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. TopLEDshop beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij TopLEDshop, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij TopLEDshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door TopLEDshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien betalingen op verzoek van de consument achteraf plaatsvinden, handelt AfterPay namens TopLEDshop alle klachten betreffende de betaling af, volgens de voorwaarden van AfterPay.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

 1. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van de in artikel 9 bedoelde garantieverplichting. Elke vordering tot schadevergoeding, daaronder begrepen die ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade, is uitgesloten.
 2. Indien wij aansprakelijk zijn, uit welken hoofde ook, blijft onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van de prijs die aan ons betaald is voor de zaak, in de levering waarvan wij tekort zijn geschoten.

Artikel 16 - Slotbepalingen

Op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 

Waarom LED lampen

LED lamp energiezuinig

Een LED lamp verbruikt tot 10 keer minder stroom dan een gloeilamp / halogeen lamp en de helft van een spaarlamp / TL buis. Dat bespaart stroom, veel euro's en CO2. Zeer handig voor gebruik met een accu (boot, caravan en kamper).


Voordelen LED lampen

Fittingen voor LED lampen

LED lampen zijn te krijgen in alle soorten bestaande fittingen als de E27, E14, GU 10, MR 16, MR11, G4, AR111, GY6.35. Gewoon de huidige lamp eruit en de LED lamp erin!